میکروفن جاسوسی بسازید و صدای اطراف را شنود کنید !   آیا دوست دارید مداری داشته باشید که در عین کوچک بودن بتواند صدای یک منطقه چند متری را دریافت و برای شما تا فاصله 100 متری بر روی رادیو ارسال کند ؟ این مدار مخصوص شماست  ، به وسیله این مدار می […]